Spółki osobowe w Polsce

Spółki osobowe w Polsce

Spółki osobowe w Polsce łączy przede wszystkim to, że żadna ze nich nie posiada osobowości prawnej jednak każda posiada zdolność prawną oraz sądową. Powstają z chwilą wpisu do odpowiedniego rejestru, w tym przypadku do Krajowego Rejestru Sądowego.

Najprostszą ze spółek osobowych jest spółka jawna. Nie jest w niej wymagany kapitał minimalny, ten rodzaj spółki zakłada co najmniej dwóch wspólników, mogą nimi być osoby fizyczne, prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Możliwe jest także zawiązanie spółki przez osobę fizyczną z osoba prawną. Umowa zostaje spisana pod rygorem nieważności powinna zawierać co najmniej: firmę i centralę spółki; określenie wartość i ilości wkładów wnoszonych przez poszczególnych wspólników; dziedzinę pracy spółki; czas trwania jeżeli została założona na określony czas. Zgłoszenie rejestrujące do sądu powinno dodatkowo zawierać dane założycieli oraz dane osób uprawnionych do reprezentowania spółki, przy czym każdy ze wspólników ma prawo reprezentować spółkę. Zgłoszenia można także dokonać przez internet. Zyski spółki są rozdzielane według zapisów w umowie lub równo wszystkim wspólnikom. Majątkiem spółki jest mienie wniesione oraz nabyte w trakcie trwania spółki. Odpowiedzialność za zobowiązania ponoszą wspólnie wszyscy wspólnicy. Spółka jest podatnikiem VAT ale podatkiem dochodowym są opodatkowani poszczególni wspólnicy. Spółkę można zamknąć poprzez uchwałę wspólników, śmierć jednego z nich, ogłoszenie upadłości wspólnika bądź spółki, wypowiedzenie umowy przez wspólnika lub jego wierzyciela oraz poprzez orzeczenie sądu mające moc prawną. Likwidatorami spółki są jej wspólnicy, mogą oni jednak powołać innych a miejsce upadłego wspólnika zajmuje syndyk.

Następną spośród spółek osobowych jest spółka partnerska. Powoływana jest przez partnerów wykonujących wolny zawód. Nazwa powinna zawierać imię i nazwisko przynajmniej jednego z właścicieli z dopiskiem i partnerzy bądź innym określeniem formy spółki. Umowa tak jak w spółce jawnej powinna być zawarta pod rygorem nieważności, dodatkowo ze wpisaniem rodzaju zawodu oraz danych partnerów, którzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zobowiązania jeżeli umowa to przewiduje. Zgłoszenie do sądu zawiera dodatkowo dane prokurentów. Kapitał minimalny nie jest przewidziany do tej formy spółki. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania powstałe przez innego partnera. Majątek, wkłady wspólników oraz zysk do podziału rozlicza się tak jak w przypadku spółki jawnej. Rozwiązanie spółki następuje z przyczyn przewidzianych w spółce jawnej dodatkowo jednak zakładając likwidację poprzez utratę prawa do wykonywania zawodu.

Polecamy uwadze:

biuro-księgowe-ŁódźSpółka komandytowa wymaga umowy w formie aktu notarialnego, oprócz danych potrzebnych w dwóch poprzednich spółkach narzuca konieczność oznaczenia sumy komandytowej. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania jest podzielona, komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem a odpowiedzialność komandytariusz jest ograniczona. Nazwa firmy powinna zawierać nazwisko komplementariuszy oraz rodzaj formy prawnej, jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, nazwa spółki powinna zawierać pełną nazwę firmy tej osoby prawnej. Wysokość sumy komandytowej jest, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, na poziomie wkładu komandytariusza wniesionego do spółki jako kapitał oraz aport. Komandytariusz nie ma prawa do prowadzenia spraw spółki jednak może żądać odpisu ze sprawozdania finansowego oraz wglądu do dokumentacji. Jego zysk jest wyznaczany proporcjonalnie do wniesionego wkładu.

Spółka komandytowo – akcyjna jest ostatnią spółką osobową. Występuje w niej komplementariusz na takich samych zasadach ja w spółce komandytowej, oraz przynajmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Statut spółki – akt notarialny powinien zawierać wszystkie elementy poprzednich umów oraz dodatkowo: wysokość kapitału oraz sposób w jaki został zebrany, ilość i wartość nominalną akcji wraz z przedstawieniem ich rodzaju oraz to czy są imienne czy na okaziciela. Jeżeli statut przewiduje radę nadzorczą to także powinno być wpisana jej organizacja oraz walne zgromadzenie. Do sądu istotne jest także określenie ile kapitału zakładowego zostało wpłacone przed zarejestrowaniem. Komplementariusz tak jak w przypadku spółki komandytowej prowadzi sprawy spółki akcjonariusz posiada jedynie prawa zapisane w statucie. Spółka nie posiada osobowości prawnej. Zobowiązania spłaca się majątkiem spółki w późniejszej kolejności do odpowiedzialności zostają pociągnięci komplementariusze, którzy odpowiadają całym swym majątkiem także za zobowiązania wspólników. Występuje tu podwójne opodatkowanie, podatkiem dochodowym zostaje obciążona spółka jak i osobno wspólnicy. Rozwiązanie następuje przez uchwały, upadłość, śmierć lub inne przyczyny prawne bądź określone w statucie.